Hadoop 資料整理

小弟打算開始學習一些雲端運算的技術, 發現很多好手很熱心地整理了一些中文資料, 這樣可以幫我解省不少時間. 非常謝謝這些朋友們!!


1. Hadoop wiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Hadoop (英文)
http://zh.wikipedia.org/wiki/Hadoop (中文)

kojenchieh 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()